• SLEVA 20% S KÓDEM VITEJ2023 OD 500 KČ
  • ODESÍLÁME BĚHEM 2-3 DNŮ
  • ZAREGISTRUJTE SE DO VĚRNOSTNÍHO KLUBU

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení


a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Glassor Decorations, s.r.o.,sídlem nám. Sokolovské 304/9, 460 01 Liberec, IČO: 08238812) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

 

2. Předmět smlouvy


Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách Glassor Decorations, s.r.o., katalozích,  prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Glassor Decorations, s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat: - bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží - vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR - vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

 

3. Místo plnění


Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

 

4. Objednání,  zboží, uzavření smlouvy, odstoupení od smlouvy


a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.
b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.
d) Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.
e)Kupující má právo (pokud zboží nepřevezme osobně ve skladu prodávajícího) splněním  §  1829  zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, do 14 dnů od převzetí zboží od smlouvy písemně odstoupit. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě nesplnění smluvních podmínek ze strany prodávajícího. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstouit v případě ndostupnosti objednaného zboží nebo při výrazné změně ceny zboží nebo jednotlivých součástí. Prodávající před odstoupením bude kontaktovat kupujícího a dohodne s ním další postup.
Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší a oba účastníci si navzájem vrátí nebo nahradí veškerá plnění (pokud by k nějakým došlo). Na kupující, kteří nakupují zboží za účelem obchodní nebo podnikatelské činnosti se vztahují příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.
Oznámení o odstoupení od smlouvy je možné elektronickou formou, písemně, faxem nebo osobně ve skladu. Kupující uvede číslo objednávky, datum objednání (nákupu), variabilní symbol (v případě vystavení zálohové faktury) a předloží originál dokladu o koupi (popřípadě uhrazení) zboží. Pokud kupující vrací zboží, které již převzal může zboží vrátit osobně do skladu nebo zaslat zpět za následujících podmínek:
zboží musí být v původním nepoškozeném obalu
zboží nesmí být použité nebo poškozené a musí být kompletní
Zákazník do doby vrácení zboží (písemného předání)  ručí za výše uvedené. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek prodávající nebude akceptovat odstoupení od smlouvy a vyhrazuje si právo zboží nepřevzít a na náklady kpujícího zboží vrátit, nebo je uskladnit ve svém skladu za následujících podmínek : cena za uskladnění je 2% z kupní ceny zboží za 1 den uschování.
Zboží, které bude vráceno kupujícímu na dobírku nebude prodávajícím převzato.
 

5. Cena a placení


Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách Glassor Decorations, s.r.o., jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
K ceně zboží je připočítána cena dopravy.
Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)
Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.
“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1
Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

 

6. Dodací lhůta


Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 8 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 8 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

 

7. Dopravní podmínky, poštovné


Dodací lhůta je do 8 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

 

8. Záruka, servis, reklamace


Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží nebo jeho části způsobené používáním. Na zboží nakoupené k dalšímu podnikání nebo obchodu (nákup na IČ) se uplatňuje záruční doba stanovená Obchodním zákoníkem. Občanský zákoník se uplatní pouze u přímého spotřebitele.

Postup reklamace
Na adresu [email protected] odešle kupující reklamaci, která musí obsahovat číslo objednávky, datum objednání zboží, dobu doručení zboží, fotokopie originálu dodacího listu (faktury) ke zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady, fotografie reklamovaného zboží a návrh na vyřízení reklamace. Do 5-ti pracovních dnů budou kupujícímu sděleny informace o dalším postupu vyřízení reklamace ( místo zaslání reklamovaného zboží nebo jiné předání). Zaslané reklamované zboží musí být zabaleno v originálním nebo charakterem zboží odpovídajícím obalu. V případě, že zboží bude při přepravě poškozeno v důsledku špatně zabaleného zboží nebo zvolení nevhodného (neoriginálního) obalu takto reklamované zboží nebude převzato a reklamace nebude uznána. Prodávající nehradí náklady spojené s předáním (dopravou) reklamovaného zboží.  Nejdéle do 5-ti pracovních dnů od předání reklamovaného zboží prodávající vyrozumí kupujícího e-mailem nebo písemně na poštovní adresu o oprávněnosti reklamace a způsobu vyřízení.
V případě neoprávněnosti reklamace budou kupujícímu vyúčtovány veškeré vícenáklady spojené s reklamací (manipulace s reklamovaným zbožím, uskladnění, likvidace apod. ) Neuznání (neoprávněnost) reklamace bude ze strany prodávajícího doložena písemným vyjádřením (odůvodněním).
V případě dodání zboží prostřednictvím České pošty je třeba reklamace  poškození zboží reklamovat následujícím způsobem:  Náhradu škody vzniklé poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky Česká pošta  projedná jen za podmínky, že příjemce reklamuje škodu při jejím převzetí. Dodatečná reklamace může být uplatněna do dvou pracovních dnů po dodání zásilky za současného splnění dalších předpokladů podle poštovních podmínek. Osoba reklamující škodu musí současně předložit zásilku a umožnit přešetření rozsahu škody a okolností jejího vzniku.V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou vícekusová zásilka musí reklamující osoba předložit všechny kusy zásilky.
V případě zásilky doručené kurýrní službou GLS je třeba při převzetí zásilky obsah zkontrolovat a vzniklé škody sepsat do formuláře, který poskytne na požádání kurýr společnosti GLS ( Škodový zápis).

 

9. Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

Platné od 30.7.2010 

Zboží bylo přidáno do košíku

< Pokračovat v nákupu Přejít do košíku >