• ODESÍLÁME DO 3 DNŮ
 • JARNÍ NOVINKY ZDE!

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
1. Všeobecná ustanovení

 1. Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího (firmy Glassor Decorations, s.r.o., resp. obch. značky Decor by Glassor se sídlem nám. Sokolovské 304/9, 460 01 Liberec II – Nové Město IČ: 08238812) a jeho zákazníků (Kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
 2. Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá Prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.
 3. Zboží objednané a dodané Kupujícím nesmí být předmětem dalšího prodeje třetím osobám či jakéhokoliv použití pro obchodní účely, pokud prodávající písemně nepotvrdil něco jiného. Upozornění zákazu prodeje třetím osobám je podrobně popsáno na každém daňovém dokladu společnosti Glassor Decorations s.r.o. maloobchodním zákazníkům.
 4. Zboží objednané a dodané Kupujícím nesmí být nijak upravováno (např. dekorováním, potištěním apod.)  včetně úpravy obalového materiálu (např. přelepením krabiček, kartonů apod.), pokud Prodávající písemně nepotvrdil něco jiného.
 5. Prodávající výslovně zakazuje jakékoliv kopírování nabízeného zboží, obalů a propagačního materiálu, které jsou chráněny příslušnými autorskými právy.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v Kupní smlouvě – Objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách Prodávajícího, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Glassor Decorations, s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

3. Místo plnění

Místem plnění je sklad Prodávajícího. Při osobním odběru je místem plnění prodejna Decor by Glassor na adrese nám.Sokolovské 304/9, Liberec II – Nové Město.
Při odběru již uhrazeného zboží jinou osobou, než Kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jeho jméno a platným občanským průkazem.

Není možné zboží osobně vracet či vyzvedávat ve skladech prodávajícího.


4. Objednání,  zboží, uzavření smlouvy, odstoupení od smlouvy

 1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem Kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.
 2. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
 3. Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.
 4. Trvalí zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.
 5. Kupující má právo (pokud zboží nepřevezme osobně ve skladu prodávajícího) splněním §  1829  zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, do 14 dnů od převzetí zboží od smlouvy písemně odstoupit. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě nesplnění smluvních podmínek ze strany prodávajícího. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě nedostupnosti objednaného zboží nebo při výrazné změně ceny zboží nebo jednotlivých součástí. Prodávající před odstoupením bude kontaktovat kupujícího a dohodne s ním další postup. Odstoupení se netýká zboží vyrobeného na zakázku jako jsou personalizované ozdoby, koule se jménem apod.
 6. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší a oba účastníci si navzájem vrátí nebo nahradí veškerá plnění (pokud by k nějakým došlo). Doba pro vyřízení reklamace je 30 dnů, v případě vrácení peněz se Prodávající zavazuje odeslat Kupujícímu částku dle vystaveného dobropisu do 60 dnů od jeho vystavení. V případě platby kartou bude finanční částka kompenzována zpět na kartu Kupujícího. V ostatních případech uhradí Prodávající částku bankovním převodem na účet, ze kterého byly peníze poukázány, pokud nebyl Kupujícím písemně vyzván, aby byly finanční prostředky vráceny jinak.
 7. Na kupující, kteří nakupují zboží za účelem obchodní nebo podnikatelské činnosti se vztahují příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.
 8. Oznámení o odstoupení od smlouvy je možné elektronickou formou, písemně. Kupující uvede číslo objednávky, datum objednání (nákupu), variabilní symbol (v případě vystavení zálohové faktury) a předloží originál dokladu o koupi (popřípadě uhrazení) zboží.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že Kupující  poruší některou z Obchodních podmínek Prodávajícího nebo zboží používá pro další úpravu a následné komerční využití.

Pokud kupující vrací zboží, které již převzal může zboží zaslat zpět za následujících podmínek:

 • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, včetně knížky o původu zboží a etiket
 • zboží nesmí být použité nebo poškozené a musí být kompletní
 • Zákazník do doby vrácení zboží (písemného předání)  ručí za výše uvedené.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek prodávající nebude akceptovat odstoupení od smlouvy a vyhrazuje si právo zboží nepřevzít a na náklady kupujícího zboží vrátit, nebo je uskladnit ve svém skladu.
Zboží, které bude vráceno kupujícímu na dobírku nebude prodávajícím převzato.

Adresa pro vrácení zboží bude kupujícímu upřesněna po potvrzení reklamace Prodávajícím.

Pouze v případě nákupu zboží v prodejně Decor by Glassor, nebo při osobním vyzvednutí je možné zboží taktéž vrátit osobně, a to na prodejně Decor by Glassor na adrese Sokolovské nám. 304/9, 460 01 Liberec II.

5. Cena a placení

Prodejní ceny uvedené na WWW stránkách Glassor Decorations, s.r.o., jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace, technické chybě nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
K ceně zboží je připočítána cena dopravy.
Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)
Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak, “Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1
Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 8 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím (výpadek přepravce, technický výpadek, výpadek dodavatele apod). . Prodávající splní svou povinnost dodat kupujícímu zboží v okamžiku, kdy jej předá k přepravě a dodání kurýrovi zajišťujícímu přepravu zboží pro kupujícího.  Obvykle odešle prodávající kupujícímu zboží zpravidla do dvou pracovních dnů ode dne, kdy byla objednávka uhrazena, v případě dobírky do dvou pracovních dnů od potvrzení objednávky.

Veškeré zboží je na skladě prodávajícího, nicméně v ojedinělých případech (například objednáním zboží v ten samý čas, či v případě posledního kusu zboží na skladě, který je vadný) se může stát, že zboží není k dispozici na skladě prodávajícího. V takovém případě oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce – kupní smlouvě na jeho účet.

7. Dopravní podmínky, poštovné

Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu společně se všemi součástmi, popřípadě příslušenstvím, dle kupní smlouvy.
Kupující si může při provádění objednávky zvolit z následujících způsobů dodání zboží: 
Dodání přepravní společností na adresu uvedenou v objednávce
Osobní vyzvednutí na prodejně Decor by Glassor

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci.
Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese Kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem Prodávajícího uvedeného při realizaci objednávky na webu. 
Termíny doručení zboží uvedené na webu jsou informativní. Vychází z předpokládaných dodacích lhůt přepravních společností. 


Faktura a daňový doklad nejsou přiloženy v balíku. Fakturu resp. daňový doklad si může Kupující kdykoliv stáhnout, Prodávající zajistí elektronické zaslání příslušného odkazu Kupujícímu ihned po jeho řádném vystavení.

8. Záruka, servis, reklamace

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží nebo jeho části způsobené používáním. Na zboží nakoupené k dalšímu podnikání nebo obchodu (nákup na IČ) se uplatňuje záruční doba stanovená Obchodním zákoníkem. Občanský zákoník se uplatní pouze u přímého spotřebitele.

Postup reklamace
Na emailovou adresu Prodávajícího [email protected] odešle Kupující reklamaci, která musí obsahovat číslo objednávky, datum objednání zboží, dobu doručení zboží, fotokopie originálu dodacího listu (faktury) ke zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady, fotografie reklamovaného zboží a návrh na vyřízení reklamace. Do 5-ti pracovních dnů budou kupujícímu sděleny informace o dalším postupu vyřízení reklamace (místo zaslání reklamovaného zboží nebo jiné předání). Zaslané reklamované zboží musí být zabaleno v originálním nebo charakterem zboží odpovídajícím obalu. V případě, že zboží bude při přepravě poškozeno v důsledku špatně zabaleného zboží nebo zvolení nevhodného (neoriginálního) obalu takto reklamované zboží nebude převzato a reklamace nebude uznána. Prodávající nehradí náklady spojené s předáním (dopravou) reklamovaného zboží.  Ve lhůtě 30 dnů od předání reklamovaného zboží prodávající vyrozumí kupujícího e-mailem nebo písemně na poštovní adresu o oprávněnosti reklamace a způsobu vyřízení.
V případě neoprávněnosti reklamace budou kupujícímu vyúčtovány veškeré vícenáklady spojené s reklamací (manipulace s reklamovaným zbožím, uskladnění, likvidace apod. ) Neuznání (neoprávněnost) reklamace bude ze strany Prodávajícího doloženo písemným vyjádřením (odůvodněním).

V případě dodání zboží prostřednictvím České pošty je třeba reklamace poškození zboží reklamovat následujícím způsobem:  Náhradu škody vzniklé poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky Česká pošta  projedná jen za podmínky, že příjemce reklamuje škodu při jejím převzetí. Dodatečná reklamace může být uplatněna do dvou pracovních dnů po dodání zásilky za současného splnění dalších předpokladů podle poštovních podmínek. Osoba reklamující škodu musí současně předložit zásilku a umožnit přešetření rozsahu škody a okolností jejího vzniku. V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou vícekusová zásilka musí reklamující osoba předložit všechny kusy zásilky.
V případě zásilky doručené kurýrními službami (GLS, DPD) je třeba při převzetí zásilky obsah zkontrolovat a vzniklé škody sepsat do formuláře, který poskytne na požádání kurýr společnosti ( Škodový zápis). Reklamace u Zásilkovny je možné uplatnit prostřednictvím webové aplikace.

9. Věrnostní program Decor by Glassor – podmínky účasti

Účast – účastnit se mohou všichni maloobchodní registrovaní zákazníci Decor by Glassor
Obecně: Základní početní jednotkou věrnostního klubu jsou body, které jsou zapisovány na zákazníkovo bodové konto. Body mohou být použity výlučně k účelům, které jsou uvedeny v podmínkách účasti. Bodové konto a bodové aktivum jsou nepřenositelné a nemohou být přepočítány na hotové peníze a vyplaceny. Aktuální stav Vašeho bodového konta je uveden ve Vašem osobním účtu Decor by Glassor, a lze do něj kdykoliv nahlédnout.
Získání bodů: Body budou na konto zákazníka připsány automaticky, jakmile bude objednávka zaplacena a doručena. V případě platby na dobírku se body aktivují až po přijetí dobírkové částky od dopravce. Vyjímku tvoří objednávky, které obsahují produkty, na kterých je uplatněna sleva nebo objednávky se slevovými kódy. Z těchto objednávek bonusové body nejsou aktivovány. Počet připsaných bodů se řídí výší hodnoty objednávky. Za každých 10 Kč z objednávky získá zákazník 1 bod. V případě, že dojde k vrácení objednávky, budou body z této objednávky stornovány. To platí i pro částečná storna a reklamace. 
Zákaznické konto: Body budou připsány na zákaznické konto, které bylo k objednávce použito, resp. na uvedenou e-mailovou adresu. Pakliže bude zákazník objednávat u Decor by Glassor přes více kont, budou mu body připsány vždy na jednotlivá konta. Převedení bodů z jednoho konta na druhé není možné.

Uplatnění bodů : Zákazník může body ze svého konta uplatnit při realizaci objednávky a to pouze do 6 měsíců od jejich získání. Body lze přeměnit ve slevu při další uskutečněné objednávce a to tak, že 1 bod = 1 Kč sleva v následující objednávce. Body lze uplatnit v neomezené výši a není třeba žádné minimální hodnoty objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo omezit uplatnění bodů na objednávkách v případě některých slevových akcí. V případě, kdy během 6 měsíců od připsání bodů na bodové konto nedojde k jejich uplatnění, body na kontu budou 20.den po uplynutí 6 měsíců smazány. Bonusové body na kontu propadnou i v případě zrušení / zablokování zákaznického účtu. 

Ostatní: Bodový program nelze kombinovat s jinými sezónními slevami nebo kupóny.
V případě slevových akcí a výprodejů se bonusové body nedají uplatnit. 

Ukončení programu: Decor by Glassor si vyhrazuje právo kdykoliv bonusový program ukončit nebo ho nahradit jiným

Změny: Decor by Glassor si vyhrazuje právo ke změně nebo doplnění podmínek účasti, prémií nebo ostatních postupů, uvedených v podmínkách účasti k bonusovému programu. Změny a doplnění těchto podmínek účasti budou zveřejněny na webové stránce Decor by Glassor. 

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..
Platné od 1.1.2023Zboží bylo přidáno do košíku

< Pokračovat v nákupu Přejít do košíku >