ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE - MUZEJNÍ NOC S DECOR BY GLASSOR 2023

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Muzejní noc s Decor by Glassor“

I. Úvodní ustanovení
1. Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže „Muzejní noc s Decor by Glassor“ (dále jen „soutěž“). Tento dokument upravuje pravidla soutěže ve vztahu ke spotřebitelům z České republiky (dále jen „pravidla“). Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem.
II. Pořadatel soutěže
1.Pořadatelem soutěže je Glassor Decorations s.r.o., IČ: 08238812 se sídlem Sokolovské nám. 304/9, Liberec II - Nové Město, 46001, Česká republika, (dále jen „pořadatel“).
III. Termín soutěže a místo soutěže
1. Soutěž probíhá v budově Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec (dále jen „místo soutěže“) dne 19. května 2023, (dále jen „termín soutěže“).
2. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s termínem soutěže a může termín soutěže prodloužit nebo i zkrátit.
IV. Účastník soutěže
1. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let, která akceptuje pravidla soutěže a splní stanovené soutěžní podmínky.
2. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí či bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
V. Mechanika soutěže
1. Účastník se do soutěže zapojí tak, že do soutěžního boxu viditelně umístěného a označeného v místě konání akce vhodí vyplněný soutěžní formulář. Soutěžní formulář je za úplný považován tehdy, pokud soutěžící odpoví správně na soutěžní otázku a do formuláře uvede své základní údaje –celé jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu, které stvrdí svým podpisem.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže formuláře, které budou odevzdány opakovaně, a to buď stejným, nebo jiným soutěžícím. Jakékoliv formuláře, které nebudou splňovat uvedené podmínky, nebudou do soutěže zařazeny.
4. Každý účastník se může do soutěže zapojit pouze jednou.
5. Odevzdáním soutěžního formuláře uděluje účastník svůj souhlas s těmito pravidly, která se zavazuje plně dodržovat.
6. Až po splnění všech těchto podmínek je účastník řádně přihlášen v soutěži.
VI. Výhry v soutěži
1. Výhrou v této soutěži je 5 dárkových poukazů v hodnotě 500 Kč opravňující jejich držitele k nákupu v kamenné prodejně Decor by Glassor, Sokolovské nám. 304/9, Liberec II - Nové Město nebo na e-shopu www.decor-by-glassor.cz. Výhru lze čerpat jednorázově odečtením hodnoty poukazu z ceny nákupu. Poukaz nelze uplatnit na nákup v nižší hodnotě než je hodnota poukazu.
2. Výherci soutěže budou určeni náhodným losováním z účastníků.
3. Soutěž bude mít celkem 5 výherců.
4. Výherce soutěže bude o své výhře informován na e-mail, který uvedl v soutěžním formuláři.
5. Výhra je výherci předána (zaslána) nejpozději do 30 pracovních dnů po skončení termínu soutěže.
6. Výhra, kterou si výherce nepřevezme, propadá bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.
7. Výhru není možné vyměnit za hotovost ani požadovat vydání jiné výhry než té, která je určena pořadatelem.
8 Za účastníka soutěže se v pochybnostech považuje osoba, která předloží pořadateli, resp. jím určené osobě doklad totožnosti potvrzující, že výherce je osobou, která do soutěže odevzdala soutěžní formulář. Povinnost věrohodně prokázat uvedené skutečnosti leží na účastníkovi.
VII. Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Účastí v této soutěži souhlasí účastník soutěže se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele jakožto správce, a s jejich zpracováním, a to výlučně pro účely a na dobu realizace a vyhodnocení soutěže a předání výhry, to vše v souladu s předpisy České republiky a evropskými předpisy o ochraně osobních údajů.
2. Účastník bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Účastník má právo požadovat po pořadateli informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává, požadovat po pořadateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u pořadatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po pořadateli výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na pořadatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
3. Účastník má právo kdykoli bezplatně zrušit svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to buď dopisem zaslaným pořadateli, nebo e-mailem doručeným na adresu [email protected], obsahujícím informaci o tom, pro jaké účely zpracování svůj souhlas odvolává. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli a dojde-li k němu před ukončením akce, je jeho následkem vyloučení účastníka z akce, včetně ztráty nároku na výhru, bylo-li odvolání souhlasu doručeno pořadateli před jejím předáním/doručením účastníkovi.
5. Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že stane-li se výhercem, pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku bezplatně jím uvedené jméno, příjmení, fotografii, obrazový a zvukový záznam v médiích, propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho službami, a to po dobu tří (3) let od ukončení soutěže.
VIII. Ostatní podmínky soutěže
1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla anebo podmínky či soutěž bez udání důvodu zastavit, přerušit či odložit. Pořadatel si dále vyhrazuje právo výhru deklarovanou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty a měnit podmínky předání výhry.
2. Soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem soutěže se řídí právním řádem České republiky.
3. Úplná pravidla soutěže budou po dobu konání soutěže uveřejněna na internetových stránkách www.decor-by-glassor.cz. S dotazy k průběhu soutěže se můžete obracet na e-mail [email protected].

Zboží bylo přidáno do košíku

< Pokračovat v nákupu Přejít do košíku >