• ODESÍLÁME DO 3 DNŮ
  • JARNÍ NOVINKY ZDE!
  • NA OUTLETU SLEVY AŽ 70%

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE - O OZDOBU PŮLLITR PIVA S DECOR BY GLASSOR 2023

PRAVIDLA SOUTĚŽE „O ozdobu půllitr piva s Decor by Glassor“

PRAVIDLA SOUTĚŽE
1.8.2023-10.8.2023
1. Pravidla soutěže
Předmětem tohoto dokumentu jsou úplná pravidla (dále jen „pravidla“) soutěže “ O
OZDOBU PŮLLITR PIVA S DECOR BY GLASSOR ” (dále jen „soutěž“). Tato
pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže uvedené na
propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze
formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument na
facebookové stránce Pořadatele.
Organizátor soutěže: společnost Glassor Decorations, s.r.o., nám.Sokolovské 304/9, 460 01
Liberec, IČ 08238812, DIČ CZ08238812, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským
soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 46971.
Pořadatel soutěže: společnost Glassor Decorations, s.r.o., nám.Sokolovské 304/9, 460 01
Liberec, IČ 08238812, DIČ CZ08238812, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským
soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 46971
2. Termín a místo průběhu soutěže:
Soutěž probíhá v termínu od 1.8.2023 do 10.8.2023, do 23:59 hodin prostřednictvím sociální
sítě Facebook a Instagram (dále jen „místo konání soutěže“).

3. Účast v soutěži
3.1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České
republiky starší 18 let, která není ze soutěže vyloučena ve smyslu článku 6.12 těchto pravidel
níže, zaregistruje se pro účast v soutěži způsobem uvedeným v článku 3.2 těchto pravidel níže
a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech.
3.2. Soutěžící je oprávněný zúčastnit se soutěže pouze jednou.
3.3. Soutěžící se zúčastní soutěže tak, že v době konání soutěže na facebookovou stránku
https://www.facebook.com/decorbyglassor/ (dále pouze „soutěžní stránka“) přidá jen a pouze
pod soutěžní příspěvek “ VYHRAJ OZDOBU PŮLLITR PIVA ” komentář (dále
jen „post“) v podobě odpovědi na soutěžní otázku prostřednictvím svého osobního
facebookového profilu komentář dle zadání.
Jaký je podle vás ten nejlepší minipivovar ?

3.4. Obsah komentáře, doplňující fotografie či videa vkládané soutěžícím nesmí být v rozporu
s dobrými mravy, být vulgární, podněcovat k nenávisti skupiny obyvatelstva, nesmí spojovat
alkohol s dětmi, příp. být jakkoli v rozporu s platnými právními předpisy a dále v rozporu s
oprávněnými zájmy Pořadatele a Organizátora. Nebude-li příspěvek nebo fotografie
soutěžícího splňovat dané podmínky, bude soutěžící ze soutěže vyřazený.
3.5. Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny
stanovené podmínky soutěže a provedou registraci řádným a úplným způsobem. Organizátor
a Pořadatel mají právo kdykoli posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými
soutěžícími.
4. Výhry v soutěži, průběh soutěže, mechanismus určení výherce
4.1. V soutěži bude odměněno 10 soutěžících. Každý z nich může získat maximálně jeden
kus výhry. Výhrou v soutěži je 10 skleněných ozdob ve tvaru půllitru piva.
4.2. Výherci se stávají 10 náhodně vylosovaných autorů komentáře / odpovědi na soutěžní
otázku se nehodnotí jako správné nebo špatné.
4.3. Výherce soutěže je vybrán náhodným losem odbornou porotou složenou ze zástupců
Organizátora a Pořadatele.
5. Předání výher výhercům
5.1 Organizátor bude výherce kontaktovat prostřednictvím komentáře pod soutěžním postem
nejpozději do pěti pracovních dnů po skončení soutěže a vyzve jej k odeslání soukromé
zprávy na profil https://www.facebook.com/decorbyglassor/ Prostřednictvím této konverzace
se organizátor s výhercem domluví na předání výhry.
5.2. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, u kterých bude mít oprávněné
podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání nebo jednání v rozporu s dobrými

mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob.
Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit či nepředat výhry v případě porušení pravidel soutěže ze
strany výherce nebo jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s
dobrými mravy.
5.3. Pokud výherce výhru odmítne, ztrácí nárok na výhru a Pořadatel podle svého uvážení
může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel případně ji použít k
jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. Stejným způsobem bude Pořadatel
postupovat v případě, že se nepodaří výherce opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat.
6. Další ustanovení
6.1. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat
prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.
6.2. Účastí v soutěži, resp. provedením registrace, vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly
soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží,
která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
6.3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž
úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé
výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech
soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher bude součástí dodatků těchto
pravidel.
6.4. Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není
možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli
reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami.
Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v
soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
6.5. Soutěžící odpovídá za to, že zveřejněním svého příspěvku na sociální síti Facebook
nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích
osob.
6.6. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora soutěže,
fyzické osoby jinak spolupracující s Pořadatelem nebo Organizátorem na organizaci soutěže a
osoby blízké. V případě, že se výhercem stane takto vyloučená osoba, Pořadatel podle svého
uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel případně ji
použít k jiným účelům.
6.7. Organizátor prohlašuje, že společnost Facebook je plně osvobozena od jakýchkoliv
závazků, které by pro ně mohly vyplývat z této soutěže. Organizátor prohlašuje, že tato soutěž
není žádným způsobem sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook.
6.8. Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na stránce
https://www.facebook.com/decorbyglassor/ . V případě rozporu mezi textem zkrácených
pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito
úplnými pravidly, mají přednost tato úplná pravidla.

7. Souhlas se zpracováním údajů
7.1. Registrací do soutěže soutěžící potvrzuje, že dobrovolně souhlasí s pravidly této soutěže a
potvrzuje, že se s nimi seznámil a že jedná v jejich souladu.
7.2. Registrací do soutěže soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu
poskytnutých osobních údajů (dále též jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze
společnosti : společnost Glassor Decorations, s.r.o., nám.Sokolovské 304/9, 460 01 Liberec,
IČ 08238812, DIČ CZ08238812, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem
v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 46971.
7.3. Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12, § 20 a § 21, tj. zejména že
poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu
těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o
dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních
údajů.
7.4. Zpracovávaným osobním údajem soutěžících je – facebookový profil.
7.5. Osobní údaje se zpracovávají primárně k evidenci soutěžících, na dobu od jejich
poskytnutí v rámci soutěže do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 1
rok od jejich poskytnutí. Osobní údaje soutěžícího budou zpracovány ve výše uvedeném
rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře
příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.
7.6. Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a
případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat bez nároku na
požadování úhrady nákladů souvisejících s poskytnutím informace. Každý soutěžící, který
zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů,
které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo
zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci
osobních údajů). Soutěžící má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na
správce nebo na zpracovatele, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu
osobních údajů, na který se však muže soutěžící obrátit i přímo.
7.7. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je
považováno odvolání učiněné prostřednictvím soukromé zprávy na facebookové stránce
https://www.facebook.com/decorbyglassor/. Odvoláním svého souhlasu bude soutěžící
vyřazen ze soutěže, a zároveň ztrácí nárok na výhru v soutěži.
7.8. Výslovně se uvádí, že soutěžící, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za
účelem jejich využití v rámci soutěže, nemůže být do soutěže zařazen a jeho osobní údaje
budou vymazány.
V Liberci dne 28.7.2023

Zboží bylo přidáno do košíku

< Pokračovat v nákupu Přejít do košíku >